• اهداف کارگروه استقرار نظام جامع مدیریت عملکرد

     کارگروه استقرار نظام جامع مدیریت عملکرد با هدف ساماندهی ارزیابی ها در سه سطح فرد، مدیریت و سازمان در جهت پایش و تحقق برنامه ها به کمک تبادل دانش بین کارشناسان قسمت های مختلف تشکیل شده است. رسیدن به اهداف مورد نظر با همکاری، همفکری و هم دلی همه همکاران گرامی امکان پذیر است، لذا نظرات کاربردی شما عزیزان در این زمینه، به رشد و تعالی هرچه بیشتر سازمان هواشناسی کشور منجر خواهد شد.

    • کارگروه استقرار نظام جامع مدیریت عملکرد
    • مستندات استقرار نظام جامع مدیریت عملکرد
     مستندات استقرار نظام جامع -ماده 20 ق م خ ک
     مستندات استقرار نظام جامع -ماده 81 و82 ق م خ ک
     مستندات استقرار نظام جامع -ماده 36 و37 ق م خ ک
     مستندات استقرار نظام جامع -ماده 16و33 ق م خ ک
     مستندات استقرار نظام جامع -ماده 39 ق م خ ک
     مستندات استقرار نظام جامع -بخشنامه 2617
     مستندات استقرار نظام جامع -بخشنامه 5236
     مستندات استقرار نظام جامع -مصوبه 7539
     مستندات استقرار نظام جامع -بخشنامه 11942
     مستندات استقرار نظام جامع -بخشنامه 27911
     مستندات استقرار نظام جامع -بخشنامه 35622
     مستندات استقرار نظام جامع -بخشنامه 61349
     مستندات استقرار نظام جامع -بخشنامه 14152