• معرفی

      

     هدف از تحول در نظام اداری تحقق موارد ذیل می باشد:
      
     ویژگی ها و خصوصیات نظام اداری
      
     1-     نظام گرا وهمه سونگر
     2-     کارآ، بهره ور وارزش افزا
     3-     پاسخگو وشفاف
     4-     اثربخش ، نتیجه گراو کیفیت مدار
     5-     شهروند مدار ، خدمت گزار ومردم سالار
     6-     سالم ، عاری از فساد وتبعیض
     7-     مشارکت جو و مشارکت پذیر
     8-     شایسته سالار ودانش گرا
     9-     آینده نگر، دوربین و هدفمند
     10-قانونمندار، ضابطه مند واخلاق گرا
     11-مدیر وراهبر
     12- توسعه گرا ونواندیش
      
      
      
      
     نمایه ارتباط برنامه های تحول درنظام اداری با مبانی قانونی
      
     ردیف
      
     عنوان برنامه
     مبانی قانونی
     سیاست های کلی نظام اداری
     برنامه پنجم توسعه
     قانون مدیریت خدمات کشوری
     1
     استقرار دولت الکترونیک
     بندهای 15 و16
     مواد 46 ، 48 و231
     مواد 36،37،38و40
     2
     عدالت استخدامی ونظام پرداخت
     بندهای 2 ، 3 و6
     بند "ب" ماده 20، بند"و"
     ماده 44 ومواد 50 ،51 ،        52    ،57 ، 58 ، 59 و 60 و بند"ب"     ماده 65
     مواد 20 ،41 تا 44، 51 ،64 تا 80      ( فصل دهم ) ، 87 ، 93 ، 95 و 117
     3
     ساماندهی نیروی انسانی
     بندهای 2، 3، 7 و19
     مواد 50 و65
     مواد13 ، 18،22و24
     4
     تمرکز زدایی
     بندهای 10، 11و 19
     مواد 63 ، 64 ، 181 ، 184 و 186 و بند "ه "    ماده 224
     مواد16،21،24،29و31
     5
     افزایش بهره وری واستقرار نظام جامع مدیریت عملکرد
     بندهای 12, 13 و 25
     مواد 71 و 79
     مواد 16،20،36،81،82و 83
     6
     سلامت اداری
     بندهای 13،20،23،24و 25
     بندهای 14و 16 سیاست های کلی برنامه پنجم توسعه
     مواد 90،91،92و97
     7
     اصلاح ساختارها وفرایندها
     بندهای 10 ، 12و 14
     مواد 53،54، 56،62 و70
     مواد24،29،31،33،36و37
     8
     توانمندسازی وآموزش فرهنگی وتخصصی منابع انسانی
     بندهای 1،4،5،9،16،21و26
     مواد 20و 21
     مواد 58,59،60،61و62
     9
     تقویت مدیریت وتوان کارشناسی کشور وارتقا روحیه خود کنترلی درکارها
     بندهای 4،5،8،9،16و21
     بند " ه   " ماده 224
     مواد 16،19،20،53،54،55،56،57و71
     10
     خدمت رسانی به مردم وتکریم ارباب رجوع
     بندهای 17،18،20،22و23
     مواد 62 و64 و بند " ه "ماده 224
     مواد 25،26،27،28،36،49و90
      
    • تاریخ امروز
     امروز دوشنبه 16 تیر 1399 دوشنبه 16 تیر 1399
    • آمار بازدید ها
     مجموع بازدیدها : 4,705,595
     تعداد بازدید امروز : 107
     تعداد بازدید دیروز : 1,000
     آخرین به روزرسانی : 08:34  23/03/1396
    • پیوندها