• اهداف کارگروه توانمندسازی منابع انسانی

     کارگروه توانمندسازی منابع انسانی با هدف بررسی موضوعات آموزشی، شایسته سالاری و جانشین پروری ، و تهیه و تکمیل بانک اطلاعات مدیران تشکیل شده است. رسیدن به اهداف مورد نظر با همکاری، همفکری و هم دلی همه همکاران گرامی امکان پذیر است، لذا نظرات کاربردی شما عزیزان در این زمینه، به رشد و تعالی هرچه بیشتر سازمان هواشناسی کشور منجر خواهد شد.

    • کارگروه توانمندسازی منابع انسانی
    • مستندات توانمندسازی منابع انسانی
     مستندات توانمند سازی منابع انسانی بخشنامه 1834
     مستندات توانمند سازی منابع انسانی -ق م خ ک
     مستندات توانمند سازی منابع انسانی -تصویبنامه 2579