• اهداف کارگروه ارتقاء سلامت نظام اداری, پیشگیری و مبارزه با رشوه

     کارگروه نهادینه سازی فرهنگ مبتنی بر ارزش های اسلامی، سلامت اداری و شهروندمداری با هدف پیگیری امور مرتبط مبارزه با رشوه، ارتقای رضایت مردم وتکریم ارباب رجوع تشکیل شده است. رسیدن به اهداف مورد نظر با همکاری، همفکری و هم دلی همه همکاران گرامی امکان پذیر است، لذا نظرات کاربردی شما عزیزان در این زمینه، به رشد و تعالی هرچه بیشتر سازمان هواشناسی کشور منجر خواهد شد.

    • کارگروه ارتقاء سلامت نظام اداری, پیشگیری و مبارزه با رشوه
    • مستندات کارگروه ارتقاء سلامت نظام اداری, پیشگیری و مبارزه با رشوه
     مستندات سلامت اداری -سیاستهای نظام اداری
     مستندات سلامت اداری -ماده 91 تا 93 ق م خ ک
     مستندات سلامت اداری -مصوبه 37995
     مستندات سلامت اداری -تصویبنامه 77683