• اهداف کارگروه بهره وری

     استراتژی های بهره وری:

     از واژه استراتژی بطورکلی پنج مفهوم که به پنج P مشهورهستند استنباط می شود:

     1.       طرحPlan : به معنای نوعی مسیریا اقدام آگاهانه

     2.       نقشهPloy: نوعی صف آرایی برای چیرگی بر رقیب

     3.       الگوPattern:اقدامی جدید یا نسبتا از پیش تعیین شده

     4.        موضعPosition:جایگاهی که ازآن به مساله نگاه می کنیم (جایگاه سازمان در محیط بیرونی)

     5.       دیدگاه  Perspective:تلقی های ما از استراتژیهای سازمان (منظر درون سازمان)

     هریک از استراتژیهای فوق براساس مدلهای استراتژیک سازمان می تواند راهبردی برای فعالیتهای عملیاتی براساس چرخه مشهور ادوارد دمینگ می باشد. 

     اهداف بهره وری:

     1.       کارایی (Efficiency):

     نسبت بازده واقعی به دست آمده به بازدهی استاندارد و تعیین شده (مورد انتظار) کارایی یا راندمان است، یا در واقع نسبت مقدار کاری که انجام می شود به مقدار کاری که باید انجام شود.

     نکته بسیار مهم آن است که طبق قوانین فیزیکی در ماشین ( سیستمهای بسته و مکانیکی)، کارایی و راندمان که خارج قسمت  ظرفیت فعلی به ظرفیت اسمی می باشد، تقریباً هرگز به یک نمی رسد و همواره کوچکتر از یک است، لیکن درمورد انســان (سیستم باز) بر اثر انگیزش و رهبری صحیح می تواند از یک بزرگتر شود.

     2.       اثر بخشی (Effectiveness):

      اثر بخشی، عبارت از درجه و میزان نیل به اهداف تعیین شده است. به بیان دیگر اثر بخشی نشان می دهد که تا چه میزان از تلاشهای انجام شده نتایج مورد نظر حاصل شده است. در حالی که نحوه استفاده و بهره برداری از منابع برای نیل به نتایج مربوط به کارایی می شود. در واقع اثر بخشی مرتبط با عملکرد وفراهم آوردن رضایت انسان از تلاشهای انجام شده، و کارایی مرتبط با بهره برداری صحیح از منابع است. لذا کارایی جنبه کمی دارد ، ولی اثر بخشی جنبه کیفی داراست.لازم  است توجه شود که کارایی و اثر بخشی لزوماً هم سو نیستند، وپا به پای هم حرکت نمی کنند.

     در نهایت ،اهداف بهره وری را می توان به صورت زیر تعریف کرد:

     بهره وری = اثر بخشی + کارایی

     بهره وری= اجرای کارهای درست + اجرای درست کارها

      

    • کارگروه بهره وری
    • مستندات بهره وری
     مستندات بهره وری-مصوبه 430
     مستندات بهره وری-آیین نامه اجرایی 4221
     مستندات بهره وری-بخشنامه 14152
     مستندات بهره وری-بخشنامه 195940
     مستندات بهره وری-تصویبنامه 163466
     مستندات بهره وری-دستور العمل اجرایی34282
     مستندات بهره وری-ماده 20
     مستندات بهره وری -ماده 36و37
     مستندات بهره وری-ماده 16.33
     مستندات سلامت اداری -مصوبه253
     مستندات سلامت اداری -مصوبه 18540