• اهداف کارگروه تشکیلات و بودجه

     کارگروه تشکیلات و بودجه با هدف پیگیری امور مرتبط با ساختار، تمرکززدایی، بازتوزیع وظایف، واگذاری تصدی گری ها و توسعه منابع مالی به کمک تبادل دانش بین کارشناسان قسمت های مختلف تشکیل شده است. رسیدن به اهداف مورد نظر با همکاری، همفکری و هم دلی همه همکاران گرامی امکان پذیر است، لذا نظرات کاربردی شما عزیزان در این زمینه، به رشد و تعالی هرچه بیشتر سازمان هواشناسی کشور منجر خواهد شد.

    • کارگروه تشکیلات و بودجه
    • مستندات کارگروه تشکیلات و بودجه
     مستندات تشکیلات و بودجه-ماده 24 ق م خ ک
     مستندات تشکیلات و بودجه-ماده 36و37 ق م خ ک
     مستندات تشکیلات و بودجه-ماده 29.31.33. ق م خ ک
     مستندات تشکیلات و بودجه-آیین نامه 4053
     مستندات تشکیلات و بودجه-بخشنامه 38311
     مستندات تشکیلات و بودجه-تصویب نامه 96785
     مستندات تشکیلات و بودجه-آیین نامه 163464
     مستندات تشکیلات و بودجه-تصویب نامه 163467
     مستندات تشکیلات و بودجه-تصویب نامه 176420
     مستندات تشکیلات و بودجه-آیین نامه 231378
     مستندات تشکیلات و بودجه-مصوبه انتقال از تهران