• اهداف کارگروه طرح راهبردی

     کارگروه تدوین طرح راهبردی با هدف هماهنگی و ساماندهی کلیه فعالیتهای سازمان در راستای تحقق اهداف و چشم انداز تشکیل شده است. رسیدن به اهداف مورد نظر با همکاری، همفکری و هم دلی همه همکاران گرامی امکان پذیر است، لذا نظرات کاربردی شما عزیزان در این زمینه، به رشد و تعالی هرچه بیشتر سازمان هواشناسی کشور منجر خواهد شد.

    • کارگروه طرح راهبردی
    • مستندات طرح راهبردی
     طرح راهبردی 93-99
     مستندات تدوین طرح راهبردی -آیین نامه اجرایی 4225
     مستندات تدوین طرح راهبردی -دستور العمل اجرایی 27911