• اهداف کارگروه ساماندهی منابع انسانی , عدالت استخدامی و نظام پرداخت

      اهداف کلان کارگروه ( اجرایی شدن سیاستهای کلی نظام اداری مرتبط ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری ):

     1- عدالت محوری در جذب ، تداوم خدمت و ارتقای منابع انسانی

     2- بهبود معیارها و روز آمدی روش های گزینش منابع انسانی به منظور جذب نیروی انسانی توانمند ، متعهد و شایسته و پرهیز از تنگ نظری ها و نگرش های سلیقه ای و غیر حرفه ای

     3- رعایت عدالت در نظام پرداخت و جبران خدمات با تاکید بر عملکرد ، توانمندی ، جایگاه و ویژگیهای شغل ، شاغل و تامین حداقل معیشت با توجه به شرایط اقتصادی و اجتماعی

     4- زمینه سازی جذب و نگهداری نیروهای متخصص در استانهای کمتر توسعه یافته و مناطق محروم

     تحقق امور فوق با رعایت و استفاده از ظرفیت های قانونی  ماده های 44،50،51،57،59،60 قانون برنامه پنجم توسعه و ماده های 41،42،43،44،64،65،66،67،68،69،77قانون مدیریت خدمات کشوری و آخرین اصلاحات مربوطه امکانپذیر خواهد بود.ورسیدن به اهداف مورد نظر با همکاری، همفکری و هم دلی همه همکاران گرامی امکان پذیر است، لذا نظرات کاربردی شما عزیزان در این زمینه، به رشد و تعالی هرچه بیشتر سازمان هواشناسی کشور منجر خواهد شد.

    • کارگروه ساماندهی منابع انسانی و عدالت استخدامی
    • مستندات کارگروه ساماندهی منابع انسانی و ...
     مستندات عدالت استخدامی -بخشنامه 88384
     مستندات عدالت استخدامی -ق م خ ک
     مستندات عدالت استخدامی -سیاستهای نظام اداری
     مستندات عدالت استخدامی -قانون برنامه پنجم
     مستندات عدالت استخدامی -بخشنامه 84597