• اهداف کارگروه دولت الکترونیک

     کارگروه استقرار و توسعه دولت الکترونیک با هدف بررسی موارد پیرامون روشها و فناوری اطلاعات، پایگاه داده ها و فرایندهای مرتبط تشکیل شده است. رسیدن به اهداف مورد نظر با همکاری، همفکری و هم دلی همه همکاران گرامی امکان پذیر است، لذا نظرات کاربردی شما عزیزان در این زمینه، به رشد و تعالی هرچه بیشتر سازمان هواشناسی کشور منجر خواهد شد.

    • کارگروه دولت الکترونیک
    • مستندات دولت الکترونیک
     مستندات استقرار دولت اکترونیک -ق م خ ک
     مستندات استقرار دولت الکترونیک-مصوبه
     مستندات استقرار دولت الکترونیک-قانون برنامه پنجم
     مستندات استقرار دولت الکترونیک-سیاستهای نظام اداری