• مصوبه شورای عالی اداری- شرایط عمومی انتصاب مدیران
     عنوان: مصوبه شورای عالی اداری در خصوص شرایط عمومی انتخاب و انتصاب مدیران حرفه ای
     دسته بندی: مصوبات و بخشنامه ها
    • دسته بندی فایل ها